Algemene voorwaarden

Blij Fotografie – versie 19 oktober 2020

Op alle diensten van Blij Fotografie zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op.

Zie ook mijn privacyverklaring.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Foto’s: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met

bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Fotograaf: Blij Fotografie, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80075177, tevens (i) gebruiker van deze algemene

voorwaarden in de zin van art. 6:231 BWen (ii) opdrachtnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en daarmee wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Vergoeding

3.1 Door Fotograaf in aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.

3.3 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Hieronder vallen ook entree- en/of parkeerkosten indien deze op de locatie van de fotoshoot betaald moeten worden.


4. Factuur en betaling

4.1 Facturen worden via elektronische weg verstrekt.

4.2 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

4.5 Zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan, is geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook toegestaan.


5. Klachten

5.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.

5.2 De Fotograaf is niet verplicht Klachten in behandeling te nemen die na de in lid 1 genoemde termijn zijn medegedeeld.


6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij de Overeenkomt niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Fotograaf is niet op voorhand verplicht dergelijke wijzigingen uit te voeren. Indien Fotograaf deze wijzigingen desalniettemin uitvoert, zullen meerkosten in rekening worden gebracht. Indien partijen geen expliciete vergoeding voor meerkosten zijn overeengekomen, geldt het bepaalde in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 In geval van annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen totaalprijs. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds door Fotograaf verrichte werkzaamheden en daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze annuleringskosten bedragen tenminste:

a. Binnen 48 uur voor de fotoshoot 25% van de afgesproken prijs (met een minimum van €30,-).

b. Binnen 24 uur voor de fotoshoot 50% van de afgesproken prijs (met een minimum van €50,-).


7. Uitvoering van de opdracht

7.1 De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.

7.2 De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoopdracht en/of reportage.

7.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

7.4 De Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie naar eigen technisch en creatief inzicht wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

7.5. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De Fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de Fotograaf vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de Fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De Fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de Fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

7.6 In geval van ziekte of andere ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren is artikel 7:404 BW niet van toepassing. Fotograaf zal zich dan inspannen om zorg te dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeen te komen.

7.7 Als sprake is van een fotoshoot op een buitenlocatie en dit naar het oordeel van de Fotograaf in verband met de weercondities op die dag niet mogelijk is, dan kan deze fotoshoot kosteloos verzet worden. Fotograaf zal hiervoor dan in overleg treden met de Opdrachtgever.

7.8 Wanneer Opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, heeft dit geen invloed op de afgesproken eindtijd. Fotograaf is gerechtigd om de tijd die te Opdrachtgever te laat is gekomen als verloren tijd aan te merken.

 

8. Levering

8.1 Levering van de bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend via internet (bijvoorbeeld WeTransfer).

8.2 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Fotograaf streeft er doorgaans naar om digitale fotobestanden binnen twee à drie weken digitaal via internet ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

8.3 Door Fotograaf geselecteerde Fotobestanden worden in beginsel in JPG-formaat verstrekt. Digitale RAW-fotobestanden of fotobestanden zonder beeldoptimalisatie worden niet verstrekt.

8.4 Fotograaf is niet verplicht fotobestanden te bewaren, nadat deze zijn gedeeld met Opdrachtgever. Waar Fotograaf fotobestanden wel bewaart, gebeurt dit inachtneming van haar geldende Privacyverklaring.

8.5 Levering aan particulieren hoeft Fotograaf pas te verzorgen als de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

8.6 Fotoproducten kunnen opgehaald of desgewenst via de post verstuurd worden (dit laatste is op risico en kosten van de klant). Gezien de gepersonaliseerde aard van fotoproducten (zoals, doch niet uitsluitend: foto op metaal, foto op glas, fotoafdrukken etc.) kunnen deze niet geretourneerd worden, noch zal er enige teruggave van geld plaatsvinden bij eventuele ontevredenheid of schade.


9. Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht alsmede andere relevante rechten van intellectuele eigendom op de foto’s berust bij de Fotograaf.

9.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan de Fotograaf de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Deze toestemming wordt geacht mede zijn te gegeven namens eventuele overige personen die conform de opdracht door de Fotograaf gefotografeerd zijn.

9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring/familie/eigen social media, tenzij anders is overeengekomen. Bedrijven mogen deze wel gebruiken voor advertentiemateriaal voor hun eigen bedrijf of instantie in gidsen/magazines enz. Gebruik voor andere zakelijke of commerciële doeleinden, is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van Fotograaf zoals benoemd in de offerte.

9.4 Btw-id: NL003389884B424 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

9.5 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding (zie 12.1), zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9.6 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde foto’s, waaronder ook het toepassen van filters of croppen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Het verkleinen van de foto, bijvoorbeeld voor het plaatsen op social media is wél toegestaan.


10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van foto’s door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht. Bedrijven mogen in alle gevallen na akkoord van de offerte en geleverde fotografie het beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, zoals marketing.

10.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.


11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Blij Fotografie” of “Foto: blijfotografie.nl”.

12.2 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een foto te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

13.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf uit welken hoofden ook beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

13.3 In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal, het vallen van apparatuur of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten. Indien er een technisch mankement is m.b.t. fotoapparatuur is de Fotograaf evenmin aansprakelijk. De shoot wordt dan, indien Opdrachtgever dit wenst, opnieuw ingepland wanneer de problemen opgelost zijn.

13.4 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor eigen risico.

13.5 Wanneer door buitensporig gedrag van de Opdrachtgever, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur (camera, computer, lampen, achtergrond, etc.) is Opdrachtgever (hoofdelijk) aansprakelijk voor de ontstane schade.

13.6 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

13.7 De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

13.8 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot een foto, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.


14. Faillissement/surseance

De Fotograaf heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever. In dat geval heeft de Fotograaf ook het recht de verstrekte licentie te beëindigen.


15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf.


16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

16.1 De Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

16.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.